fbpx

Nyereményjáték szabályzat

BNF Kft. – “Lakásvásárlók nyereményjátéka” elnevezésű nyereményjáték részvételi- és adatkezelési szabályzata

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi és Adatkezelési-szabályzat automatikus elfogadását jelenti. Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: Játékos/Játékosok.

 1. A játék szervezője

1.1 A nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) a BNF Kft. (a továbbiakban: Szervező) szervezi.

A Szervező adatai:

Székhely: 9300 Csorna, Bartók B. u. 57-59.

Cégjegyzékszám: 08-09-004952

Adószám: 11402152-2-08

Képviselő: Hájas István

Telefonszám: +36 30 928 84 49

honlap: https://bnfshop.hu

1.2 A nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést, adatfeldolgozást és egyéb kapcsolódó feladatokat a Szervező végzi el.

1.3 A Nyereményjátékra jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban rögzítettek az irányadók (a továbbiakban: Játékszabályzat).

1.4 A Nyereményjáték lebonyolítására a https://bnfshop.hu/lakastulajdonosok-nyeremenyjatek/ (a továbbiakban: Weboldal) oldalon kerül sor.

 2. A játékban résztvevő személyek és a részvétel feltétele

2.1 A Nyereményjátékban részt vehet minden olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki

– az Európai Unió állampolgára és Magyarországon lakóhellyel rendelkezik,

– elfogadja a jelen Nyereményjáték szabályait és teljesíti a Nyereményjátékban előírt feltételeket,

– a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatait megadja.

2.2 A Nyereményjátékban nem vehet részt a Szervező, annak munkavállalói (dolgozói, alvállalkozói), illetve ezen személyeknek a Ptk.8:1§ (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, családtagjai.

 3. A játék időtartama

3.1 A játék regisztrációs időszaka 2023. március 6-án kezdődik és 2023. március 27-ig tart.

 4. A Nyereményjáték leírása

4.1 A Nyereményjátékban az vehet részt, aki a játék időtartama alatt (2023. március 6. – 2023. március 27.) a regisztrál és vállalja a BNF Kft. termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos hírleveleinek fogadást.

4.2 A regisztráció a https://bnfshop.hu/lakastulajdonosok-nyeremenyjatek/ weboldalon történik.

4.3 A BNF Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.

4.4 A Résztvevő a Játékban való részvétellel minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a jelen szabályzat minden rendelkezését.

4.5 A Játékos által a regisztráció keretében megadott adatok valódiságáért és megfelelőségéért a Játékost terheli minden felelősség, az adatok helytállóságát a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. A Játékban regisztráló személy a regisztrációval kifejezetten hozzájárul, hogy a fentiekben megadott adatait a Játékhoz kapcsolódóan megismerje és ugyanezen célból felhasználja a BNF Kft.

4.6 A Játékosok tudomásul veszik, hogy adatszolgáltatásuk önkéntes, de az a Játékban történő részvétel feltétele.

4.7 A feliratkozók között 2023. március 31-én 5 db bruttó 20 000 Ft értékű BNF Kft. bármelyik telephelyén beváltható vásárlási utalványt sorsolunk ki.

4.8 A sorsoláson csak azon regisztrálók vehetnek részt, akik a Nyereményjátékra való regisztráció napjától egészen a sorsolás napjáig nem iratkoznak le hírlevelünkről.

4.9 A Szervező nem vállal felelősséget az olyan technikai hibákért, amelyek Szervezőnek nem róható fel, mint pl. internet kapcsolat megszűnése, akadozása, rendszer leterheltsége, stb.

 5. Nyeremények, a nyeremények átadása, átvétele

5.1 Szervező az alábbi nyereményeket sorsolja ki:

5 db bruttó 20 000 forint összértékű vásárlási utalvány

5.2 A sorsolás várható időpontjai: 2023. március 31.

5.3 A feliratkozók között a sorsolás nyilvánosan törtéik a BNF Kft. győri üzletében. A sorsolás pontos időpontjáról a bnfshop.hu weboldalon adunk tájékoztatást.

5.4 A nyerteseket e-mailben értesítjük, amelyben a nyeremény átvételének pontos feltételeiről, helyszínéről és határidejéről is tájékoztatást kapnak. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a BNF Kft. semmiféle felelősséget nem vállal.

5.5 A BNF Kft. a nyeremény átvételének lehetőségét kizárólag az e-mailben rögzített határidőn belül tudja biztosítani. A Játékos tudomásul veszi, hogy e határidő elteltét követően nem tarthat igényt a nyeremény átvételére, és ezzel összefüggésben semmilyen igénnyel nem léphet fel BNF Kft-vel szemben.

5.6 A Szervező a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt nem ad át.

5.7 A Nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre vagy egyéb nyereményre nem válthatók át.

 6. Személyes adatok kezelése

6.1 A nyertesek a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a BNF Kft. a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, állandó lakcím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt célból, valamint marketingtevékenysége és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára. További harmadik személyeknek a BNF Kft. ezen információkat nem adja tovább. Az adatok kezelője a BNF Kft., aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

6.2. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a BNF Kft. a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: 9300 Csorna, Bartók Béla út 57-59. vagy a következő e-mail címen: marketing@bnf.hu. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.

 7. Üzleti célú megkeresés

7.1 A Nyereményjátékban való regisztrációval, a játékban résztvevő személyek hozzájárulnak, hogy az építkezéshez kapcsolódó termék promóciókkal a jövőben felvegye velük a kapcsolatot a BNF Kft. kollégája.

 8. Egyéb szabályok

8.1. A Szervező nem felelős és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Szervező felelősséget nem vállal.

Kelt: 2023. március 02.

BNF Kft.

Scroll to Top